Patent- och marknadsdomstolen avslår företags överklagan – varumärket skulle kunna uppfattas som en heraldisk efterbildning av genomsnittskonsumenten

Stockholms Elbolag AB ansökte om att registrera varumärket ”Skånes Elbolag” men fick avslag på sin ansökan av Patent- och registreringsverket (PRV). De fick även avslag på sin överklagan av Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Anledningen till avslagen var logotypen som ansågs vara förväxlingsbar med det lilla riksvapnet. 

Stockholms Elbolag AB:s ansökan om att registrera varumärket ”Skånes Elbolag” avslogs av PRV i maj 2018. Tanken med varumärket var att använda detta för att distribuera förnyelsebar energi. En del av den figur som varumärket bestod av utgjordes av tre stycken jämsides placerade öppna gula kronor.

Den motivering som PRV gav till avslaget var att figuren som varumärket bestod av var förväxlingsbar med det statliga lilla riksvapnet som skyddas enligt lag. Det lilla riksvapnet består även detta av tre stycken öppna kronor, dock i guld.

Stockholms Elbolag AB valde att överklaga PRV:s avslag till PMD. Enligt Stockholms Elbolag AB så var det inte rimligt att märket de försökt registrera kunde anses utgöra en heraldisk efterbildning av det nämnda lilla riksvapnet och de hänvisade till artikel 6 i Pariskonventionen. Med anledning av detta så menade Stockholms Elbolag AB att det ”torde därför vara omöjligt att det sökta märket skulle kunna vilseleda konsumenter att tro att sökanden har en direkt koppling till svenska staten eller på annat sätt verkar genom ett offentligt uppdrag”.

PMD menade att begreppet ”heraldisk efterbildning” motsvarades av det i varumärkeslagen förekommande ”lätt kan förväxlas”. PMD menade dock vidare att det inte är ett krav att allmänheten ”får uppfattningen att det finns ett samband mellan det sökta varumärket och emblemet” för att en registreringsansökan ska kunna avslås, en uppfattning PRV inte delade.

Enligt PMD så ska det istället beaktas om genomsnittskonsumenten kan tänkas få uppfattningen att det sökta varumärket är en efterbildning av nämnt statsemblem, förekommande skillnader i heraldiska detaljer till trots, då det ska bedömas om det kan handla om förväxlingsbarhet.

Vad gäller själva placeringen av de öppna kronorna i varumärket så pekade PMD på att de kronor som förekom i varumärket hade avbildats bredvid varandra. De öppna kronorna i riksvapnet däremot är avbildade två över en. Med anledning av detta så menade PMD att varumärket därmed inte var ett direkt plagiat. PMD menade dock samtidigt att varumärkets koppling till riksvapnet hade varit otydligare om kronorna istället hade placerats över varandra, en och en.

Vad gäller färgen på kronorna så konstaterar PMD att riksvapnets kronor är i guld samt att varumärkets kronor är gula. Färgerna skiljer sig alltså åt men ligger samtidigt tillräckligt nära varandra för att det ska kunna anses finnas en ”tydlig färggemenskap”.

PMD:s bedömning av ärendet blir slutligen, de rådande skillnaderna till trots, att varumärket rimligen skulle uppfattas som en heraldisk efterbildning av lilla riksvapnet av den genomsnittliga konsumenten. Detta innebär att varumärket därför med lätthet kan anses vara förväxlingsbart med en statlig beteckning som enligt lag inte får användas av utomstående och med anledning av detta så avslår PMD överklagandet från Stockholms Elbolag AB.

Om ni är i behov av juridisk rådgivning och/eller konkret juridisk hjälp gällande ett ärende som rör immaterialrätt så är ni alltid välkomna att kontakta oss på 08-33 44 25.

Dela gärna