Förköpsförbehåll

Förköpsförbehåll handlar om att man som aktieägare inte får sälja aktier utan att först erbjuda övriga aktieägare att köpa ens aktier. Fördelen med denna bestämmelse till skillnad från hembudsklausul är att man hindrar att ett byte av ägare av aktierna hinner ske. Rent praktiskt fungerar det så att den som vill sälja aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget måste först erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien.

Om flera aktier erbjudits är det vanligast att aktierna, så långt det är möjligt, fördelas mellan dem som velat köpa och då motsvarande deras tidigare aktieinnehav. Om man ska ha en förköpsklausul är det viktigt att man även har en rimlig beräkningsmodell av aktiernas värde i aktieägaravtalet. Detta kanske är speciellt viktigt vid dödsfall av delägare då dödsboet har rätt att få betalt för aktierna enligt den värderingsmodell som parterna kommit överens om i aktieägaravtalet. För att inte riskera att hamna i en situation där delägarna inte har råd att köpa ut dödsboet så är det en god idé att teckna en växelvis livförsäkring delägarna emellan som kan lösa ut dödsboet. En sådan försäkring brukar kallas kompanjonsförsäkring och säljs av de flesta försäkringsbolag.

Viktigt för att en sådan regel ska kunna bli giltig även mot utomstående är att den även finns med i bolagsordningen, som är en offentlig handling.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss