Tvist

Vad gäller bestämmelse angående hur tvister mellan delägarna ska skötas så finns det typiskt sett två alternativ. Det ena alternativet är att tvisten hanteras i allmän domstol det vill säga vanlig tingsrätt som första instans. Det andra alternativet är att tvisten hanteras av skiljenämnd. Fördelen med allmän domstol är att parterna inte behöver betala för själva domstolens tid utöver en mindre startavgift. Väljer man skiljenämnd så behöver man betala mycket mer då parterna ska finansiera hela domstolens kostnader. Fördelen med skiljenämnd är att de typiskt sett hanterar målen snabbare och att det råder sekretess så länge inte ett domslut klandras till hovrätten. Det kostar alltså mycket mer med skiljenämnd men det har och andra sidan en avskräckande effekt så att delägare inte tvistar med varandra om mindre belopp, vilket ofta kostar mer för alla parter än vad det ger. Ju större bolagen är desto vanligare är det med skiljeklausul då man vill att tvister ska hanteras snabbt och vara belagda med sekretess.

Oavsett vilken form man väljer så är det bra att skriva in den domstol som geografiskt ligger närmast.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss