Protokoll, förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL)

Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Protokoll, förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL)

PARTER

Arbetsgivarpart: X

Arbetstagarpart: X

DATUM

ÅÅÅÅ-MM-DD

PLATS

X

NÄRVARANDE

NN, ombud för fackförbundet X

NN, arbetstagare hos X

NN, ombud för arbetsgivaren X

NN, företrädare för arbetsgivaren

ÄRENDE

Förhandling begärd av arbetsgivaren med anledning av eventuell uppsägning på grund av arbetsbrist avseende förbundets medlem/medlemmar:NN, XXXXXX-XXXX.

1.                   Parterna kom överens om att arbetsgivaren skulle föra protokoll från förhandlingen och att fackförbundets ombud skulle justera detta.

2.                   Arbetsgivaren konstaterar att de har kallat till förhandling med anledning av att det råder arbetsbrist på bolaget mot bakgrund av försämrad lönsamhet.

3.                   Arbetsgivaren avser på grund av ovanstående beskrivning att minska personalstyrkan med Xantal medarbetare. Mot bakgrund av att

Alt 1: aktuell medarbetare/aktuella medarbetare har kortast anställningstid står de på tur att sägas upp.

Alt 2: arbetsgivaren inte har mer än tio anställda har de för avsikt att undanta den senast/ de två senaste anställda från turordningen varför NN står på tur att sägas upp. 4.                   Då inget annat framkom förklarades förhandlingen vara avslutad

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Fackförbundets underskrift 

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetsgivarens underskrift

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss