Varning

Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Varning

Arbetsgivaren

”X”

Org.nr XXXXXX-XXXX 

Den anställde

”X”

Personnr XXXXXX-XXXX

Du har åsidosatt dina skyldigheter gentemot ”Arbetsgivaren” genom att:

”Redogör för den anställdes misskötsamhet”

Arbetsgivaren ser allvarligt på det inträffade. Vi vill därför genom denna varning påminna dig om de skyldigheter du har med anledning av din anställning och gentemot arbetsgivaren.  

Arbetsgivaren vill också uppmärksamma dig på att upprepad misskötsamhet från din sida kan leda till en uppsägning i enlighet med lagen om anställningsskydd.  

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: ”X”. ”telefonnr”.

Denna varning har upprättats i två exemplar av vilka arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

Genom arbetstagarens signatur bekräftas endast att han/hon tagit del av ovanstående information.

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetsgivarens underskrift 

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetstagarens underskrift

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss