Varsågod att använda vår mall. Läs gärna igenom vår guide först, så ni använder mallen på bästa sätt.

Underrättelse före uppsägning

Arbetsgivaren

”X”

Org.nr: XXXXXX-XXXX 

Kontaktperson:

E-post:

Telefon: 

Arbetstagaren

”X”

Personnr: XXXXXX-XXXX

Underrättelse

Härmed underrättas du om att arbetsgivaren avser att säga upp dig.

Du har rätt till överläggning med arbetsgivaren under förutsättning att du begär det inom två (2) veckor.

Övrigt

Vid frågor, kontakta arbetsgivarens kontaktperson: (X)på (telefonnr, mailadress). Denna underrättelse har upprättats i två exemplar där arbetsgivaren och den anställde tagit varsitt.

Genom min signatur bekräftar du endast att du tagit del av ovanstående information.

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetsgivarens underskrift 

(Ort) den (DDMMÅÅÅÅ)

……………………………………….
Arbetstagarens underskrift