Ändringar

Det är bra att förtydliga i avtalet att ” Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen och undertecknade av parterna”. Vår erfarenhet är att det mer sällan blir tvist när parterna har skrivit ned vad de kommit överens om. Är det skriftligen blir det ofta mer genomtänkt och parterna har en möjlighet att påminna sig om vad man kommit överens om. Dock är det viktigt att vara medveten om att även ändringar som inte skrivits ned kan bli gällande så länge aktieägarna är överens eller kan bevisa vilka ändringar som parterna kommit överens om.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss