Avtalets upphörande

Det kanske känns självklart men det är ändå bra att förtydliga i avtalet att aktieägaravtalet slutar att gälla för delägare som överlåtit alla sina aktier i bolaget. Dock kan man välja att vissa bestämmelser i avtalet ska fortsätta att gälla, såsom konkurrens och sekretess, men bara för en begränsad tid efter det att delägare inte längre är aktieägare. En för lång tid skulle kunna anses som oskälig. Vidare är det bra att skriva in att part som säljer aktier måste medverka till att den nya ägaren blir en del av (tillträder) aktieägaravtalet.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss