Avtalstid

Det är mycket vanligt i aktieägaravtal att parterna inte har kommit överens om någon avtalstid annat än att avtalet gäller tillsvidare. Varför man inte har skrivit in någon avtalstid kan säkert många gånger ha att göra med att man tänker att avtalet ska gälla tills att parterna har kommit överens om något annat. Så kan man absolut göra men då måste man vara medveten om att avtal som inte har någon bestämd tidsfrist kan sägas upp med sex månaders uppsägningstid. Detta innebär att man riskerar att ett nytecknat aktieägaravtal slutar gälla redan efter sex månader. Vi anser det därför vara bättre att bestämma en fast avtalstid som förslagsvis är anpassad efter hur man tror att företagets utveckling kommer att vara de närmaste åren. Exempelvis så kanske man tror att bolaget inom fem år kommer låta sina anställda få bli delägare eller så kanske man tror att bolaget kommer behöva ta in nytt kapital varför det ändå är läge efter ett visst antal år att se över aktieägaravtalet. Man bör helt enkelt hitta en tidsram som passar med bolagets troliga utveckling. Se även till att börja förhandla om det nya avtalet i god tid innan det gamla går ut så att ni inte riskerar att stå avtalslösa.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss