Finansiering

En vanlig situation som kan ge upphov till tvist mellan delägare är när bolaget är i behov av mer pengar. Det är därför viktigt att redan i aktieägaravtalet vara tydlig med vad som ska gälla. Det typiska är att aktieägare inte är skyldiga att tillskjuta mer pengar. Istället ska bolagets verksamhet finansieras genom dess egna kapital, rörelsens intäkter, överenskomna aktieägartillskott, nyemissioner och/eller annan extern finansiering. Om parterna ska komma överens om annat så måste det säkerställas att varje delägare har råd. Görs inte det så finns risken att bolaget körs på för offensivt och att delägare med minst privat kapital kommer att få lämna. Självklart kan man även ha en plan om att ta in externt kapital genom att sälja av aktier. I sådana fall är det viktigt att ha en plan för hur många av ens aktier man är tvungen att sälja av och om alla måste sälja av lika många aktier eller inte. En närmare reglering om hur det ska gå till bör i sådant fall även stå med under bestämmelsen som ni hittar under rubriken ”försäljningsskyldighet”.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss