Hembud

Hembud är den kanske populäraste bestämmelsen i ett aktieägaravtal. Hembud handlar om delägares möjlighet att köpa åter aktier som sålts av annan delägare. Det vill säga när aktierna redan har överlåtits till tredje man. Det är viktigt att veta att även om man har en bestämmelse om hembud i sitt aktieägaravtal går det inte till 100% att skydda sig mot att ny aktieägare inträder i bolaget. Avlider exempelvis en aktieägare så gäller inte hembudet om dödsboet tillgångar hinner skiftas (byta ägare) inom ett år från dödsfallet. Vill delägarna inte under några som helst omständigheter ha in en ny delägare i bolaget så är det, med anledning av det nämnda, vettigt att även ha ett samtyckesförbehåll (mer om samtyckesförbehåll under bestämmelsen med rubriken ”Samtyckesförbehåll”). Oavsett vad har dödsboet eller arvingen alltid rätt att få betalt för aktierna antingen enligt den värderingsmodell som delägarna har kommit överens om, alternativt enligt marknadspris. För att inte riskera att hamna i en situation där ni som delägare inte har råd att köpa ut dödsboet så är det en god idé att teckna en livförsäkring er delägare emellan som kan lösa ut dödsboet. En sådan försäkring brukar kallas kompanjonsförsäkring och säljs av de flesta försäkringsbolag.

Viktigt för att en sådan regel ska kunna bli giltig även mot utomstående är att den även finns med i bolagsordningen, som är en offentlig handling.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss