Insyn i bolaget

En sak som är bra att tydligt reglera är vilken information/insyn som delägare ska ha rätt till i bolaget. Alla delägare har inte per automatik rätt att när som helst ta del av samtliga bolagshandlingar. En sådan rättighet följer typiskt sett med den formella roll som en delägare har utöver sitt delägarskap inom bolaget, som exempelvis VD eller styrelseledamot. Många gånger har inte delägare fått någon formell roll men är ändå mycket aktiv i bolagets verksamhet varför det kan kännas rimligt att i mindre bolag ta in en bestämmelse om att delägare har rätt till full information/insyn och även rätt att utse styrelseledamot och/eller ombud som i delägarens ställe har rätt till insyn. Men för att begäran om insyn inte ska överutnyttjas kan det vara bra att skriva in att ”part som begär att ta del av handlingar ska ersätta bolaget för skäliga kostnader som bolaget drabbas av på grund av begäran”.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss