Arbetsgivarens informationsskyldighet

Då arbetsgivare lämnar besked om uppsägning eller avskedande till anställda så har arbetsgivare en informationsskyldighet om hur den anställde ska agera i händelse av att denne vill ogiltigförklara. Denna informationsskyldighet innefattar även att informera om tidsfrister samt om hur den anställda ska agera om denne vill begära skadestånd.

Domarna AD 47/1991 samt AD 63/1984 visar på att i de fall där arbetsgivaren inte uppfyller sin informationsskyldighet, antingen genom att inte lämna information eller genom att lämna inkorrekt information, så räknas tidsfristerna i det första fallet från anställningens sista dag och i det sista fallet så kan de bedömas vara utökade.

Om en arbetsgivare ingått diskussioner om förlikning i händelse av tvist kring giltigheten i en uppsägning eller ett avskedande och om en anställd på egen hand ska ta ärendet vidare till domstol så har den anställde en månad på sig att så göra efter avslutad diskussion.

Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) gör gällande att om det föreligger skyldighet att förhandla i enlighet med MBL så måste parterna genomgå en tvisteförhandling innan dess att en domstolsprövning av frågan kan aktualiseras. Exempelvis domen AD 153/1998 visar på att ett ärende inte kan tas till Arbetsdomstolen innan dess att en tvisteförhandling hållits. 

Då LAS ej tillämpas

Det förekommer att det görs gällande att en uppsägning eller ett avskedande ska ogiltigförklaras mot bakgrund av exempelvis regler i avtalslagen vilket då innebär att de tidsfrister som anges i LAS inte blir applicerbara. 

Ett fall där detta aktualiserades togs upp i domen AD 17/1991 där en anställd sade upp sig själv. Det hävdades då att denne vid uppsägningstillfället inte varit vid sina sinnens fulla bruk vilket föranledde att avtalslagen tillämpades och att uppsägningen med stöd i denna lag skulle anses vara ogiltig. I denna dom så ansåg dock Arbetsdomstolen inte att villkoren enligt avtalslagen var uppfyllda.

I fall där arbetsgivaren önskar häva ett anställningsavtal med stöd i avtalslagen så är den anställde vid ogiltigförklaring inte tvungen att ta hänsyn till LAS gällande de tidsfrister som där anges.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss