Fängelse

Om anställda döms till fängelse så är detta vanligtvis inte att betrakta som att anställda otillåtet uteblir från arbetet. Det förekommer dock att arbetsgivare menar att anställda otillåtet uteblir om de döms till fängelse, vilket domen AD 86/1978 är ett exempel på. AD (Arbetsdomstolen) menade att arbetsgivarens agerande i detta fall var att betrakta som ett avskedande. AD gav därför den anställde rätt till 9 500 kronor i allmänt skadestånd då avskedandet ej ansågs sakligt grundat. Den anställde hade i detta fall dömts till fängelse i 1 år vilket i praktiken innebär cirka 7 månader vid villkorlig frigivning.

Det finns dock gränser för hur länge anställda kan sitta i fängelse utan att de anställdas anställning är i fara. AD menade i domen AD 20/2008 att om tiden i fängelse uppgår till 8 år så bedöms det föreligga saklig grund för uppsägning enbart baserat på den långa tiden i fängelse. I domen AD 26/2011 så menade AD att saklig grund för uppsägning också kan anses föreligga då en anställd sitter i fängelse i 5 år om det, förutom den långa tiden i fängelse, dessutom handlar om ett mycket grovt brott som mordförsök.

Saklig grund för uppsägning kan även anses föreligga då anställda döms till fängelse om det sker i kombination med andra faktorer, vilket AD belyser i domen AD 127/1993. I denna dom så utgjordes dessa faktorer av att den anställde som dömts till fängelse hade en position inom företaget som krävde att den anställde åtnjöt ett visst förtroende. Då den anställde dömdes till fängelse så uppstod en avsaknad av detta förtroende vilket ansågs kunna skada företaget.  

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss