Sjukdom och uppsägning

Sjukdom och uppsägning

Sjukdom innebär inte att en anställd är immun mot att bli föremål för uppsägning givet att det finns skäl som exempelvis samarbetssvårigheter, vilket domen AD 112/2006 visar på. Sjukdom ska dock i sig enligt LAS inte kunna utgöra saklig grund för uppsägning av en anställd. Ingen regel är dock utan undantag vilket exempelvis domen AD 57/2006 belyser. Nämnd dom visar på att om en anställds arbetsförmåga är permanent försämrad och om detta får effekten att den anställde därför inte kan utföra något arbete, så kan det anses föreligga saklig grund för uppsägning.

För att en anställds arbetsförmåga ska kunna anses vara permanent försämrad, så till den grad att en uppsägning ska kunna aktualiseras, så måste det finnas ordentlig stöd för detta. Främst handlar det om utlåtande från en läkare men det kan också exempelvis handla om ifall det finns disponibla hjälpmedel som skulle kunna underlätta för den anställde eller ej. 

Som domen AD 41/2014 tydligt klargör så är det av vikt att den anställdes arbetsförmåga är ordentligt utredd över tid innan det kan bli tal om en uppsägning. Sägs den anställde upp utan att detta är gjort så kan arbetsgivaren annars bli skadeståndsskyldig. Av samma dom framkommer också att bedömningen av arbetsförmågan hos den anställde vanligen baseras på de slutsatser arbetsgivaren kan dra utifrån det material som funnits tillgängligt då uppsägningen skedde. Detta förutsätter dock att det inte finns något som pekar på en betydande förbättring av den anställdes arbetsförmåga över tid.

Vid uppsägning och tvist kring huruvida en anställd anses ha en permanent försämrad arbetsförmåga eller ej så visar exempelvis domen AD 79/2010 på att bevisbördan i stort ligger på arbetsgivaren.

Sjukdom – ursäktande faktor

Vid prövning av huruvida det föreligger saklig grund för uppsägning eller inte så ska hänsyn tas till eventuell sjukdom, vilket exempelvis domen AD 26/2002 tar upp. Om psykisk eller fysisk sjukdom har orsakat misskötsamheten hos en anställd så kan nämligen sjukdom ibland ses som en ursäktande faktor.   

Ovan nämnda gäller även då misskötsamheten bedöms som svår. Domen AD 26/2002 tar också upp att innan det kan bli aktuellt med en uppsägning så ska arbetsgivaren exempelvis se över om det går att omplacera den anställde för att på så vis försöka få bukt med misskötsamheten.  

Enligt exempelvis domen AD 16/1999 så kan man dock inte alltid åberopa sjukdom för att ursäkta ett agerande som är nog för att motivera ett avskedande. Domen rörde en undersköterska som stulit kontanter från en vårdtagare på sin arbetsplats vilket ledde till att hon avskedades. Argumentation fördes kring att hon stulit pengarna med anledning av beroendesjukdom och att hon i själva verket trodde att väskan som pengarna låg i innehöll Valium. Med anledning av att hon b.la. inte lämnade tillbaka väskan då hon upptäckte att den inte innehöll Valium så menade dock Arbetsdomstolen att avskedandet varit motiverat.  

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss