Stöld från arbetsgivare

Anställda som begår stöld från sina arbetsgivare äventyrar ofta sina anställningar. Ett exempel på stöld från arbetsgivare återfinns i domen AD 83/1984 som vi även nämnde i texten om brott. Den stöld som här begicks bestod i att den anställda tillskansade sig 3kg entrecôte från sin arbetsgivare.

Att anställda enbart planerar men aldrig genomför en stöld från arbetsgivare kan i sig anses nog för att den anställda ska skiljas från anställningen. Ett exempel på en planerad stöld från arbetsgivare finns i domen AD 6/1996. Den anställde hade planerat men inte genomfört en stöld av juice från sin arbetsgivare.

Då en stöld från arbetsgivare ska ligga till grund för att avskeda eller säga upp en anställd så är det av största vikt att arbetsgivaren tydligt kan bevisa att denna stöld ägt rum. Kraven som ställs avseende att kunna bevisa att stöld från arbetsgivare begåtts kan vara lika omfattande som då det rör ett renodlat brottmål. Domen AD 97/2005 visar på nyss nämnda. I denna ogiltigförklarade Arbetsdomstolen ett avskedande p.g.a. stöld från arbetsgivare då brott inte kunde styrkas. Denna påstådda stöld var polisanmäld men förundersökningen hade lagts ner.

Ett annat agerande som gränsar till stöld från arbetsgivare är då anställda, som i fallen med domarna AD 85/2002 och AD 49/1999, otillåtet använder telefon respektive dator tillhörande arbetsgivare eller dennes kunder i privata syften. Även om inget av fallen berörde en renodlad stöld från arbetsgivare så betraktades båda förseelser som allvarliga nog för att motivera ett avskedande respektive en uppsägning. 

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss