Särskild visstidsanställning

En särskild visstidsanställning begränsas enbart av att en arbetsgivare inte får ha någon anställd i en särskild visstidsanställning under en tidsperiod som överstiger ett års heltidsarbete under en period på fem år, eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. Om denna tid överskrids så omvandlas visstidsanställning per automatik till en tillsvidareanställning. Arbetsgivarens behov av arbetskraft behöver i sig inte vara begränsat till någon viss tid för att allmän visstidsanställning ska få användas.

Anställningsformer som exempelvis timanställningar och behovsanställningar ses i regel båda två som särskild visstidsanställning.

LAS 5 §, i vilken allmän visstidsanställning regleras, är dock en så kallad semidispositiv lag vilket innebär att det finns utrymme för att avtala om annat än det som står i lagen. I arbetsrättsliga sammanhang så innebär detta att lagens bestämmelser kringgås i ett kollektivavtal. Detta innebär i sin tur att det finns andra former av visstidsanställningar än de tre som regleras i LAS 5 § (allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete). Till dessa hör exempelvis projektanställning, tidigare nämnda timanställning och den så kallade tillfällig anställning för arbetsanhopning.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss