Vikariat

För att det ska kunna anses handla om ett vikariat så är det i regel inte tillräckligt att enbart detta framgår av ett anställningsavtal. Det ska även finnas en tydlig anknytning mellan ett vikariat och en specifik anställds ledighet alternativt till en specifik ledig tjänst. Detta innebär att då det avtalas om ett vikariat så måste det tydligt framgå vem vikarien ska vikariera för alternativt för vilken specifik tjänst detta vikariat gäller. Syftet med detta är att försvåra för arbetsgivare som med hjälp av exempelvis vikariat försöker ta sig runt lagens regler kring tillsvidareanställningar.

Undantagsvis så kan det dock anses irrelevant för vikarien att vara införstådd i för vilken specifik anställd ett vikariat gäller. Detta gäller framförallt om det kunnat påvisas att det inte finns misstankar om att arbetsgivaren använt ett vikariat för att försöka ta sig runt lagens regler kring tillsvidareanställningar.

Vill du ha en skriftlig bedömning på ditt ärende?

Se alla mallar

Kontakta oss