Paket

Aktieägaravtal

1. Avtalets omfattning Parterna i det här aktieägaravtalet äger aktier i Bolagsnamn AB, XXXXXX-XXXX, avtalet reglerar deras rättigheter och skyldigheter mot varandra. I avtalet kallas Bolagsnamn AB enbart Bolaget. Parterna i avtalet anges i punkt 2 och kallas Parter. 2. Parter Namn                                                       Organisationsnummer/Personnummer ”Namn”                                                         XXXXXX – XXXX ”Namn”                                                        XXXXXX – XXXX Etcetera… 3. Bolagets ändamål Bolagets verksamhet är att erbjuda X inom X samt liknande verksamhet. […]

Aktieägaravtal Läs mer »

Avskedande

Avskedande Avskedande kan användas när en arbetstagare grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Det kan exempelvis handla om att arbetstagaren utfört arbete för en konkurrerande verksamhet, trakasserat annan anställd, stulit från arbetsgivaren eller någon annan grövre omständighet som medfört att arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren rubbats i grunden. Innan ett avskedande får göras ska arbetsgivaren, senast

Avskedande Läs mer »

Uppsägning på grund av personliga skäl

Innan en uppsägning av personliga skäl får göras så ska arbetsgivaren, senast två veckor innan, underrätta den anställde om arbetsgivarens avsikter.  Är den anställde fackligt ansluten ska en underrättelse även skickas till dennes fackförening. Begärs det överläggning så måste arbetsgivaren avvakta med den slutgiltiga uppsägningen till dess att överläggningen är avslutad.  Uppsägning på grund av personliga

Uppsägning på grund av personliga skäl Läs mer »

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist Uppsägning på grund av arbetsbrist är ett populärt sätt att avsluta en anställning på. Detta beror på att arbetsgivaren slipper ge några personliga skäl till att den anställdes anställning kommer att upphöra. Många tror felaktigt att det måste vara konkret arbetsbrist alternativt dålig ekonomi hos arbetsgivaren. I praktiken räcker det

Uppsägning på grund av arbetsbrist Läs mer »

Avslutande av tidsbegränsad anställning

Avslutande av tidsbegränsad anställning Framgår det av den anställdes anställningsavtal/anställningsbesked att den anställde är tidsbegränsat anställd så ska det också framgå när den tidsbegränsade anställningen upphör. Det är därför inte nödvändigt med något annat besked om att en tidsbegränsad anställning upphör. Framgår det inte tydligt av avtalet/beskedet vad som gäller så kommer arbetsgivaren, om den

Avslutande av tidsbegränsad anställning Läs mer »